Regulations

Občianskeho združenia PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK

Článok  I.
Názov a sídlo:

Názov: PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK

Sídlo: Teriakovce 221, 080 05 Teriakovce

Právna forma: občianske združenie
 

Článok  II.
Ciele a úlohy  združenia.

 1. Občianske združenie PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK je nezávislým, dobrovoľným občianskym  združením s právnou subjektivitou pôsobiacim na území Slovenskej republiky, podľa zákona č. 83/90 Zb., ktoré vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch. Združenie je nezávislé na politických stranách a hnutiach.
  2. Občianske združenie PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK používa na svoje označenie i vlastné symboly.
  3. Cieľom občianskeho združenia PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK (ďalej  združenie) je:
  a) Spoločensky a metodicky odovzdávať mladej generácii duchovné dedičstvo regiónu i celého slovenského národa. Pôsobiť na umelecký a telesný rozvoj jednotlivcov ako aj celého kolektívu a napĺňať predpoklady pre zdravý rozvoj mladého človeka
  v spoločnosti.
  b) Uchovávať, rozvíjať, interpretovať a šíriť ľudové umenie, najmä regiónu Šariša, ako  aj iných oblastí Slovenska. Združovať osoby so záujmom o slovenské ľudové kultúrne dedičstvo, najmä o piesne, tance, ľudovú slovesnosť a ľudové zvyky.
  c) Spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, organizáciami a inštitúciami, ako aj s veľvyslanectvami iných krajín na Slovensku s cieľom propagovať región Šariša a verejne prezentovať prejavy ľudového umenia na kultúrno-spoločenských podujatiach nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.
  d) Organizovať vlastné kultúrne, spoločenské programy a podujatia, vrátane propagačnej činnosti. V rámci propagácie v masmédiách prezentovať okrem vlastnej činnosti tiež činnosti subjektov, s ktorými boli uzatvorené sponzorské, prípadne reklamné zmluvy.
  e) Vyhľadávať vhodných partnerov a sponzorov za účelom nielen finančného a materiálneho zabezpečenia činnosti združenia, ale aj pre podporu a pomoc pri realizácii stanovených úloh a cieľov. Spolupracovať tiež s kultúrnymi, prípadne inými domácimi i zahraničnými orgánmi a organizáciami v oblasti ľudovej kultúry.
  f) Organizovať činnosť združenia v súlade s jeho stanovami a dbať o dodržiavanie platných právnych predpisov pri výkone akejkoľvek činnosti združenia.

 
Článok  III.
Členstvo v združení.

 1. Riadnym členom združenia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, alebo cudzí štátny príslušník, ktorý súhlasí s poslaním a stanovami a dovŕši 18 rokov.
  2. Prijatie za člena je podmienené podaním písomnej prihlášky budúceho člena.
  3. Členstvo vzniká dňom schválenia písomnej prihlášky výkonným výborom. Výkonný výbor združenia určí formu a spôsob evidovania členov, platieb príspevkov prípadne vedenie ďalších záznamov týkajúcich sa členstva v združení.
  4. Členstvo v združení môže byť:
  a) riadne,
  b) čestné.
  5. Čestné členstvo schvaľuje výkonný výbor združenia zaslúžilým členom, prípadne významným osobnostiam.
  6. Členská schôdza môže rozhodnúť o platení členského príspevku ako o podmienke pre riadne členstvo. V tomto prípade je členstvo platné, len ak  člen zaplatil členský príspevok v stanovenej výške za príslušné obdobie. Výška členského príspevku zostáva nemenná počas schváleného obdobia, zmeny vo výške platby členského príspevku, prípadne úplné zrušenie platby členského príspevku je možné až po uplynutí schváleného obdobia.
  7. Členstvo v združení zaniká:
  a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia vystupujúceho člena o vystúpení výkonnému výboru.
  b) vylúčením z disciplinárnych dôvodov – členstvo zaniká dňom rozhodnutia výkonného výboru o vylúčení,
  c) úmrtím člena,
  d) zánikom združenia.
  8. Proti rozhodnutiu výkonného výboru o vylúčení z členstva sa môže člen odvolať na riadnej alebo mimoriadne zvolanej členskej schôdzi.
  9. Pri zániku členstva je člen povinný vysporiadať všetky záväzky a majetkové vzťahy voči združeniu.

Článok   IV.
Práva a povinnosti členov.

 1. Práva členov združenia:
  Každý člen združenia
  a) má právo hlasovať, pri hlasovaní jeden hlas
  b) má právo byť volený do orgánov združenia,
  c) má právo zúčastňovať sa na konaní členskej schôdze,
  d) má právo podávať návrhy na činnosť a aktivity združenia a obhajovať svoje záujmy,
  e) má právo podávať návrh na zmenu a doplnenie stanov,
  f) má právo navrhovať  kandidátov do orgánov združenia,
  g) má právo vyžadovať správy o činnosti a hospodárení združenia,
  h) má právo podieľať sa na aktivitách združenia podľa jeho predmetu činnosti,
  i) aktívne pôsobiť v zložkách združenia alebo podporovať činnosť združenia inou formou,
  j) predkladať podnety a sťažnosti orgánom združenia a žiadať ich prerokovanie s odpoveďou do 30 dní.

 2. Povinnosti členov združenia:
  Každý člen združenia je povinný
  a) dodržiavať stanovy združenia, podporovať jeho záujmy, plniť uznesenia jeho orgánov,
  b) dodržiavať disciplínu, zásady občianskej morálky a chrániť dobré meno združenia,
  c) šetriť a chrániť majetok vo vlastníctve združenia, prípadne iný majetok v užívaní
  a v nájme,
  d) platiť členské príspevky v stanovenom termíne a určenej výške,
  e) zúčastňovať sa na činnosti združenia a podľa svojich schopností, rozvíjať umeleckú úroveň súboru.


Článok  V.
Orgány  združenia.

Orgánmi združenia sú:
a) členská schôdza,
b) výkonný výbor,
c) kontrolná komisia.

 1. Členská schôdza

Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je tvorená všetkými členmi združenia. Zvoláva ju výkonný výbor združenia najmenej raz za rok. Výkonný výbor zvoláva členskú schôdzu aj vtedy, ak nadpolovičná väčšina členov o zvolanie členskej schôdze požiada. Oznámenie o jej konaní sa uskutoční písomnými pozvánkami doručenými najmenej týždeň pred dňom jej konania.

Ak  je výkonný výbor nefunkčný, môže členskú schôdzu zvolať kontrolná komisia.

Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a) schválenie stanov, ich zmien a doplnkov,
b) voľba a odvolanie členov výkonného výboru a kontrolnej komisie,
c) prerokovanie a schválenie rozpočtu a ročnej správy o hospodárení a činnosti združenia,
d) rozhodnutie o rozvojovej koncepcii a strategických zámeroch združenia,
e) rozhodnutie o výške členského príspevku,
f) rozhodnutie o odmenách členov výkonného výboru, kontrolnej komisie,
g) rozhodnutie o nakladaní s majetkom združenia,
h) rozhodnutie o zániku združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

Členská schôdza je uznášaniaschopná, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. Ak nie je členská schôdza uznášaniaschopná, výkonný výbor zvolá do 21 dní náhradnú členskú schôdzu s rovnakým programom rokovania. Náhradná členská schôdza je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných členov združenia. V tom prípade členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Členská schôdza, ktorá prerokúva a schvaľuje rozpočet a ročnú správu o hospodárení a činnosti združenia, sa nazýva výročnou členskou schôdzou.

Z konania výročnej členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica.


 1. Výkonný výbor:

Výkonný výbor je štatutárnym orgánom združenia. Právne úkony vo všetkých veciach robí výkonný výbor a za výkonný výbor je oprávnený samostatne konať predseda alebo iný výkonným výborom poverený člen výkonného výboru.

Výkonný výbor je volený z členov združenia na vopred  schválené funkčné obdobie. Každý člen výkonného výboru je volený samostatne verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Výkonný výbor má minimálne 5 členov, ktorí  môžu byť opätovne zvolení v neobmedzenom počte volebných funkčných období idúcich za sebou.

Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok.

Členstvo vo výkonnom výbore je nezlučiteľné s členstvom v kontrolnej komisii.

Členov výkonného výboru volí a odvoláva členská schôdza. Člen výkonného výboru sa môže vzdať funkcie písomným listom doručeným predsedovi resp. podpredsedovi výkonného výboru. Výkonný výbor musí do 30 dní zvolať členskú schôdzu, za účelom voľby nového člena výkonného výboru.

Výkonný výbor:
a) na svojom prvom zasadnutí volí svojho predsedu, podpredsedu a organizačného vedúceho tajným hlasovaním,
b) riadi a organizačne zabezpečuje činnosť združenia v zmysle stanov a platných právnych predpisov,
c) rozhoduje o prijatí nových členov združenia a udelení čestného členstva,
d) rozhoduje o vylúčení členov z disciplinárnych  dôvodov,
e)  určuje formu a spôsob evidovania členov, platieb príspevkov prípadne vedenie ďalších záznamov týkajúcich sa členstva v združení,
f) na návrh kontrolnej komisie rozhoduje o výške a spôsobe úhrady za zavinené poškodenie majetku združenia alebo majetku v jeho užívaní či nájme,
g) úzko spolupracuje s umeleckou vedúcou,
h) predkladá na rokovanie členskej schôdze návrh:
• zmien stanov,
• kandidátov za členov kontrolnej komisie,
• rozpočtu, ročnej správy o činnosti združenia,
• rozvojovej koncepcie a strategických zámeroch združenia,
• výšky členského príspevku,
• odmien členov výkonného výboru, kontrolnej komisie,
• nakladania s majetkom združenia,
• rozhodnutia o zániku združenia.
i) rozhoduje o kritériách a odmenách pre členov združenia,
j) zvoláva a organizačne zabezpečuje konanie členskej schôdze,
k) zabezpečuje vyhotovenie zápisnice z konania členskej schôdze.
l) zabezpečuje vedenie účtovníctva.

Predseda výkonného výboru riadi a koordinuje činnosť výkonného výboru. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda.

Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na schválenie jeho rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov výkonného výboru. Pri rovnosti hlasov rozhoduje variant, za ktorý hlasoval predseda výkonného výboru.

Výkonný výbor zabezpečuje a koordinuje plnenie úloh uložených členskou schôdzou. Vypracováva správu  o činnosti združenia za uplynulý rok, ktorú po schválení výkonným výborom predkladá na rokovanie výročnej členskej schôdze.

 1. Kontrolná komisia :

Je kontrolným orgánom združenia, ktorý predkladá výkonnému výboru a členskej schôdzi výsledky svojej činnosti.

Členovia kontrolnej komisie sú volení z členov združenia na vopred  schválené funkčné obdobie. Každý člen kontrolnej komisie je volený samostatne verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

Členov kontrolnej komisie odvoláva členská schôdza. Člen kontrolnej komisie sa môže vzdať funkcie písomným listom doručeným predsedovi resp. podpredsedovi výkonného výboru. Výkonný výbor musí do 30 dní zvolať členskú schôdzu, za účelom voľby nového člena kontrolnej komisie.

Kontrolná komisia má minimálne 3 členov, ktorí môžu byť opätovne zvolení v neobmedzenom počte za sebou idúcich funkčných období.

Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok.

Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch  združenia.

Členovia kontrolnej komisie si na svojom prvom zasadnutí volia zo svojho stredu predsedu, ktorý riadi a koordinuje činnosť komisie.
 

Kontrolná komisia:
a) kontroluje hospodárenie a účelnosť použitia finančných prostriedkov združenia v priebehu kalendárneho roka,
b) upozorňuje výkonný výbor na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
c) kontroluje dodržiavanie stanov,
d) predkladá výročnej členskej schôdzi správu o kontrole účtovnej agendy za uplynulý rok,
e) skúma pri poškodení majetku vo vlastníctve alebo v užívaní združenia mieru zavinenia a predkladá výkonnému výboru návrh na riešenie náhrady škody,
f) predkladá členskej schôdzi návrh na odstránenie nedostatkov, poveruje člena združenia, ktorý za odstránenie nedostatkov zodpovedá v stanovenom termíne. 
 

Článok  VII.
Majetok  a hospodárenie

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý slúži na zabezpečenie činnosti a k napĺňaniu poslania i cieľov.
  2. Zdrojom majetku združenia sú:
  a) členské príspevky,
  b) príspevky,  dary, dotácie a granty štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií, iných právnických a fyzických osôb,
  c) dary podľa určenia účelovosti,
  d) príjmy z vlastnej činnosti,
  e) príjmy z reklamných zmlúv,
  f) iné príjmy.
  3. Hospodárenie  združenia:
  a) Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a výnosy z majetku a príjmy z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu združenia.
  b) Za hospodárenie združenia zodpovedajú poverené osoby. Kontrolu hospodárskej činnosti vykonáva kontrolná komisia., ktorá zostavuje ročnú účtovnú uzávierku.
  c) Združenie môže mať má samostatný bankový účet s vlastným dispozičným právom. Prostredníctvom tohto účtu sa môžu uskutočňovať všetky platby súvisiace s činnosťou združenia. Dispozičné právo k účtu sa zriaďuje predsedovi a podpredsedovi združenia.
  d) V prípade zániku združenia, za vysporiadanie  majetkových  pomerov zodpovedá likvidačná komisia  schválená členskou schôdzou, resp. výkonným výborom, ak nie je možné z objektívnych príčin zvolať členskú schôdzu.

 
Článok VIII.
Zánik  združenia.

 1. Združenie môže zaniknúť:
  a) dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia členskej schôdze,
  b) zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia členskej schôdze,
  c) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
  2. Ak združenie zaniká rozpustením, členská schôdza ustanoví likvidátora, resp. likvidačnú komisiu.
  3. Likvidátor resp. likvidačná komisia oznámi zánik združenia do 15 dní príslušnému ministerstvu.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny a doplnky týchto stanov sa uskutočňujú formou písomných dodatkov.  Zmeny stanov schvaľuje členská schôdza.
  2. Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
  3. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia ustanovujúcou členskou schôdzou.
  4. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

 
    Ing. Albína Rusiňáková              Ing. Katarína Monková, PhD.
podpredseda výkonného výboru     predseda výkonného výboru                                             

        
                                                      
                                                 

V Prešove dňa 2. 11. 2007

S účinnosťou od 15.8.2018 sa štatutárom občianskeho združenia PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK stáva pani Mgr. Veronika Banasová.

 

OZ DFS Šarišanček © 2007 – 2021